דוג פיקס בע"מ
 
 
 
5
18 חוות דעת
 
 
יצרן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

משלוחים, החזרים ובטולים

 
ברוכים הבאים לדוג פיקס בע"מ, המרכז לחיות מחמד קניה באתר מעידה על הסכמתך לתנאי המשלוח שלהלן:

 1. החברה עושה ככל שביכולתה להבטיח כי המוצרים המוצגים יימצאו במלאי. במידה ויתברר כי המוצר חסר במלאי, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות דאר אלקטרוני ו/או באמצעות הטלפון. במקרה כזה החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הזמנתך וכרטיס האשראי שלך לא יחויב. לחילופין רשאית החברה להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את ההצעה יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, הזמנתך תבוטל וכרטיס האשראי שלך לא יחויב. מימשה החברה את זכותה כאמור, לא תהיה לך כלטענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג שהוא.
 2. זמן אספקת המוצרים כולל רק את חישובם של ימי עסקים, דהינו, חמישה ימי עבודה בשבוע ואינו כולל ימי שישי ושבת וכן ערבי וימי חג.
 3. משלוח ואספקת המוצרים יכול להיעשות בדאר ישראל ו/או שירות שליחים לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. לחברה שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה לספק את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה כזה לא תחויב בדמי משלוח והמוצר יימסר לך במקום ניהול עסקיה של החברה.
 4. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, לדוגמא שביתות, תקלות במערכת המחשוב, פעולות איבה, מלחמה, רעידת אדמה ו/או כוח עליון. במקרים אלו רשאית החברה להודיע על ביטול הקניה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הקונה.
 5. דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל, אלא אם צוין אחרת על ידי החברה.
 6. במעמד האספקה, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לבקש את נוכחותך במקום במועד האספקה, והצגת תעודת הזהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או שובר האספקה כתנאי למסירה.
 7. הקונה יהיה רשאי לבחור באיסוף עצמי מהחברה ולקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי. במקרה כזה, הקונה יהיה פטור מדמי טיפול ומשלוח.
 8. במידה וחברת האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל הקניה והמוצר לא יסופק לך.
 9. ביטול הזמנה/קניה באתר תיעשה באחר מהאמצעים הבאים בלבד:
 
 1. בהודעה בכתב לפקסימיליה מספר 077-9311118 ווידוי קבלת הפקס טלפונית.
 2. שליחת מכתב בדאר רשום עם אישור מסירה לכתובת החברה: רוטשילד 7, נס ציונה.
 3. שליחת מייל לדאר אלקטרוני info@dogfix.co.il ווידוי קבלת המייל בטלפון.
 4. בהתאם לחוק רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל.
 5. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים, ברכישת בעלי חיים כלשהם, לגבי טובין פסידים כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן, לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח וטובין שלא באריזתם המקורית הסגורה.
 6. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה - תתבקש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית הסגורה לחברה במקום שבו היא מנהלת את עסקיה.
 7. ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 8. דמי ביטול – בתוך שבועיים מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר. מותר לציין, כי הקונה יחויב בתשלום מלא בגין המשלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחברה לחברת המשלוחים.
 9. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר – תתבקש למסור את המוצר לרשות החברה במקום שבו נמסר לך ולהודיע לחברה על כך.
 
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה, לפני ו/או לאחר ביצועה, לרבות בכל אחד מהמקרים שלהלן:
 
 1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
 2. אם ארעה תקלה טכנית אשר מנעה ו/או עלולה הייתה למנוע קניה מסוימת.
 3. במקרה של כח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירות באתר.
 4. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים מהקונה, רשאית החברה לבטל את הקניה הספציפית.
 5. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
 
 1. החברה אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תיקנים.
 2. מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, במקרה בו לקוח ביטל עסקה מסיבה שהמוצר שנרכש באותה עסקה לא סופק לו, ובמקרה זה בלבד, מתחייבת החברה לספק ללקוח מוצר חלופי שווה ערך לזה שנרכש באותה עסקה, או להשיב ללקוח את הכספים ששולמו על ידו בפועל במסגרת העסקה האמורה, לפי ברירת החברה.
 3. החברה תספק את המוצר החלופי או תשיב כספים ללקוח כאמור, בתנאי שהלקוח ביטל את העסקה מול חברת האשראי, המציא לחברה אישור מחברת האשראי, או דף חיוב חשבון המעיד על חיוב העסקה למרות ביטולה וכן המציא לחברה הצהרה חתומה על ידו כי ביטל את העסקה מכיוון שהמוצר לא סופק לו. היה ויתברר כי הלקוח לא ביטל את העסקה ו/או המוצר סופק ללקוח, הלקוח יהיה חייב להשיב לחברה את המוצר החלופי שקיבל ו/או את הכספים ששולמו לו על ידי החברה, לפי העניין. מובהר כי אספקת המוצר החלופי ו/או השבת הכספים בהתאם לאמור לעיל, תיעשה בהתאם לפרטי העסקה כפי שבוצעו באתר.
 4. הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה לבית המשפט של מחוז ירושלים הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

בברכה, דוג פיקס בע"מ